עובדת בהריון

עובדת בהריון רשאית להיעדר מעבודתה במהלך חודשי ההריון, ולקבל בעבור כך שכר, לשם פיקוח רפואי ובדיקות רפואיות שגרתיות הקשורות בהריון הנעשים על ידי רופא נשים או הנעשים בתחנה לבריאות האם והילד.

כמה זמן?

עובדת בהריון העובדת שבוע עבודה מלא, כנהוג במקום עבודתה, יותר מארבע שעות ביום, רשאית להיעדר כ- 40 שעות במשך חודשי הריונה.

עובדת בהריון העובדת עד ארבע שעות ביום, שבוע עבודה מלא כנהוג במקום עבודתה, רשאית להיעדר כ- 30 שעות במשך חודשי הריונה.

חל איסור על מעביד לפטר עובדת בחופשת לידה או בימי היעדרם מעבודה כאמור לעיל. בנוסף חל איסור לפטר את העובדת וכן לתת הודעת פיטורים גם 60 ימים לאחר חזרתה מחופשת הלידה.

מכאן שאם מעסיק רוצה לפטר עובדת, לאחר חופשת הלידה, עליו להמתין 60 יום ולתת הודעה מוקדמת (לדוגמא: עובדת שעבדה 5 שנים במקום עבודתה, חוזרת מחופשת הלידה, על המעסיק לאפשר לה לעבוד כ-60 יום ולתת לה הודעה מוקדמת של 30 יום מראש ובסה"כ 3 חודשי עבודה מלאים עד פיטורייה).

מודעות פרסומת

פיצויי פיטורים

מתי זכאי עובד לתשלום פיצויי פיטורים?

התשובה לשאלה זו מצוייה בסעיף 1 לחוק:

"מי שעבד שנה אחת ברציפות ובעובד – עונתי שתי עונות בשתי שנים רצופות אצל מעביד אחד או במקום עבודה אחד ופוטר, זכאי לקבל – ממעבידו שפיטרו פיצויי פיטורים".
מכאן שהזכאות לפיצויי פיטורים מגיעה לעובד שפוטר מעבודתו לאחר שנת עבודה אחת.

עובד שפוטר בסמוך לתום שנת העבודה הראשונה זכאי לפיצויי פיטורין?

התשובה לשאלה זו מצוייה בסעיף 2 לחוק:

"פיטורים סמוך לפני סוף שנת עבודה ראשונה, יראו אותם אם לא הוכח היפוכו – של דבר כאילו נעשו מתוך כוונה להימנע מחובת תשלום פיצויי פיטורים ואין פיטורים כאלה פוגעים –
בזכות הפיצויים".

כוונת המחוקק, כפי שהיא באה לידי ביטוי בפסיקת בתי הדין לעבודה, לביטוי "סמוך לפני סוף שנת עבודה ראשונה" היא עבודה של לפחות 11 חודש, אך תנאי הכרחי הוא הרצון של המעסיק להתחמק מתשלום הפיצויים. מוטל על המעסיק להוכיח שהפיטורין לא נבעו מהרצון להימנע מתשלום פיצויי פיטורין. אם המעסיק לא יצליח להוכיח שסיבת הפיטורים איננה הרצון להימנע
מתשלום הפיצויים, הוא יאלץ לשלם לעובד פיצויי פיטורין גם אם הפיטורים נעשו לפני השלמת שנת עבודה אחת.

האם ניתן לשלול תשלום פיצויי פיטורין מעובד?

המעסיק רשאי לא לשלם פיצויי פיטורין לעובד שפוטר עקב התנהגות חמורה שאינה מאפשרת את המשך העסקתו. (לדוגמא: אלימות פיזית כלפי המעסיק או כלפי עובד אחר).

ימי חג בתשלום

חוק שעות עבודה ומנוחה, התשי"א- 1951, מסדיר את זכותו של העובד להעדר מעבודתו בימי חג ולקבל בגין כך תשלום.

בהעדר הסכם מטיב, לצערנו…. חנוכה אינו נמנה על החגים בתשלום. יום עבודה רגיל.

מועדי החג הנמנים על רשימת החגים בתשלום הינם:
** ראש השנה – 2 ימים
** יום כיפור – יום אחד
** סוכות – 2 ימים
** פסח – 2 ימים
** שבועות – יום אחד
** יום העצמאות – יום אחד

ובסה"כ 9 ימי חג בתשלום מלא.

התנאי: וותק של לפחות 3 חודשים באותו מקום עבודה.

סעיף 6ב לחוק חופשה שנתית מסדיר את זכותו של העובד לקחת יום אחד מהחופשה השנתית שנצברה לזכותו במועד שיבחר. התנאי: העובד הודיע על כך למעבידו 30 יום מראש.

העובד רשאי לנצל את ימי החופשה הצבורים שלו בכדי להיות בחופש בימי החנוכה וזאת בהסכמת המעסיק בלבד.

עורך דין בחיפה | עו"ד אלעד חן

הסכם עבודה שלא יצא לפועל

האם מגיע פיצויים למועמד לעבודה, שחתם על הסכם עבודה כמנהל פרוייקט, אך הדבר לא יצא לפועל מאחר והמעסיק בסופו של דבר לא ביצע את הפרוייקט?

בית הדין לעבודה הכריע בסוגייה זאת ב- תעא (ת"א) 10578/08 אגון יעקבוביץ נ' ט.י.ר.ן הנדסה בע"מ.

בית הדין פסק כי בכך שהמעסיקה הסתירה מהמועמד שהפרויקט עדיין אינו בידה, היא נהגה בחוסר תום לב כלפי המועמד. ראוי היה כי המעסיקה תגלה למועמד מראש אם יש סימני שאלה לגבי מימושה של המשרה.

בית הדין לעבודה פסק למועמד פיצויים גבוהים כדלקמן:

1. 48,000 ש"ח המהווים את ההפרש בין השכר שהיה מקבל המועמד במשך 12 חודשים בעבודתו אצל המעסיקה אל מול השכר שקיבל בפועל באותם החודשים.

2. 30,000 ש"ח פיצוי בגין עוגמת נפש.

3. 3,000 ש"ח הוצאות משפט

4. 12,000 שכ"ט עורך דין

עורך דין בחיפה | עו"ד אלעד חן

צו 8

מילואים…. צו שמונה… מה עושים? האם המעסיק רשאי לפטר?

לענייננו, נפנה לסעיף 41א (א1) לחוק חיילים משוחררים (החזרה לעבודה) תש"ט-1949: חל איסור מוחלט לפטר עובד בשל "שירותו במילואים, קריאתו לשירות מילואים או שירותו הצפוי בשירות מילואים, לרבות בשל תדירותו או משכו".

חשוב להדגיש ביסוד האיסור לפטר עובד בשל היותו חייל מילואים ניצב – העיקרון החוקתי של זכות השוויון. חוק
שוויון ההזדמנויות בעבודה חל אף הוא ולמעשה חל איסור על המעסיק לפטר עובד בשל מילואים הן בתקופת השירות, והן לאחריה או לפניה.

בדומה לאישה בהריון, גם לעובד החוזר ממילואים יש תקופה מוגנת אשר במהלכה אסור למעסיק לפטרו מכל סיבה
שהיא. ניתן לפטר עובד במילואים רק באמצעות היתר מוועדות התעסוקה. התקופה המוגנת הינה תקופת שירות המילואים, ואילו השירות נמשך יומיים או יותר, גם שלושים יום לאחר החזרה מהמילואים.

מעסיק יכול לפטר עובד במילואים במהלך התקופה המוגנת, באישור וועדת התעסוקה ולאחר ששכנע את הוועדה כי הפיטורים המבוקשים אינם בשל שירות המילואים. ראוי להדגיש כי בית הדין הארצי לעבודה פסק, כי לוועדה קיים שיקול דעת שלא להתיר את הפיטורים, וזאת משיקולים רבים ומגוונים.

מעסיק המפטר עובד בתקופה המוגנת מסתכן בהעמדה לדין פלילי וקנס בסך 67,000 ש"ח. פיטורים בתקופה המוגנת אינם כדין והעובד יכול לעתור לבית הדין לעבודה בבקשה לבטלם או לפצותו בגין הנזקים שנגרמו לו (שכיח יותר).

עובדים בשחור?

אתם עובדים ב"שחור"? המעסיק לא מוסר לכם תלושי שכר?

מעסיק שבמועד מתן המשכורת לא נותן לעובד תלוש שכר מבצע עבירה פלילית ומסתכן בקנס בסך 13,000 ש"ח.

גם נושא משרה במעסיק/ה (לדוגמא: מנהל בחברה, אחראי כוח אדם) אשר לא יעשה כל שביכולתו שמהעסיק יקיים את חובתו, מבצע עבירה פלילית ומסתכן בקנס בסך 6,500 ₪.

מעסיק שלא מוסר תלושים לעובד במטרה להתחמק מתשלום או בכדי לקבל טובת הנאה או חוזר על העבירה שלוש פעמים במהלך שנה, (לפחות עם שני עובדים) מסתכן בקנס כפול.

עוד ועוד, מסתכן המעסיק בתביעה מצד העובד בסך של 5,000 ש"J בעבור כל תלוש שלא נמסר לעובד. (לדוגמא: עובד שלא נמסרו לו 12 תלושי שכר רשאי לתבוע את המעסיק ב-60,000 ש"ח בגין כך).

תשלום בעבור נסיעות

יים צו הרחבה, בדבר השתתפות המעסיק בהוצאות הנסיעה של העובד לעבודה ומהעבודה. הצו חל על כלל העובדים והמעסיקים מלבד עובדים שיש להם הסדר קיבוצי אחר עם המעביד ועובדים עם מגבלות (נפשי, שכלי ופיזי).

מיום 01 לינואר 2012 תקרת החזר הוצאות הנסיעה ליום עבודה הינו 25.20 ₪ (הסכום משתנה מעת לעת).

עובד זכאי לקבל ממעסיקו תשלום בעבור הוצאות הנסיעה לעבודה וממנה בעד כל יום עבודה בפועל בו השתמש בתחבורה כדי להגיע למקום עבודתו. בעבור ימים שהעובד נעדר מעבודתו המעסיק לא מחוייב לשלם לו הוצאות נסיעה. אילו העובד מוסע לעבודה מטעם המעסיק ו/או מחזיק ברכב מטעם המעסיק לא יהיה זכאי להוצאות נסיעה (אם העובד מוסע רק לכיוון אחד יהיה זכאי לתשלום בעבור כיוון אחד – חצי מסכום הנסיעות).

על המעסיק לשלם לעובד הוצאות הנסיעה בשיעור של עלות מחיר נסיעה מוזל באוטובוס ציבורי או כרטיס מנוי חודשי מוזל ממקום מגורי העובד למקום עבודתו (אם קיים כרטיס חופשי חודשי או כרטיסייה, בקו הנסיעה של העובד מביתו למקום העבודה, ישלם המעסיק בגין הכרטיסייה או החופשי חודשי ולא בגין כל נסיעה בנפרד – הזול מבינהם).

לשון הרע בעבודה

מקרה לא נעים של עובד שדוהר לעבר הפנסיה, שעבד בחברת גדולה בחיפה, ופוטר מעבודותו. לא רק זאת אף זאת, מעסיקו העליל עליו כי גנב ו/או רימה את מקום העבודה. העובד שטרם התאושש מפיטוריו נאלץ לעבור חוויה משפילה של מעצר לנגד עיניה הבוכיות של אישתו ושכניו ההמומים. עוד ועוד, המעסיק הודיע על סיבת פיטוריו (כביכול) של העובד למעסיקים פוטנציאלים מאותו התחום ו"שרף" את סיכוייו למצוא עבודה במקום אחר המתחרה במעסיק. לאחר חקירה משטרתית נתגלה כי לא היה דבר בתלונת הסרק של המעסיק וככל הנראה התלונה נבעה מרצונו של המעסיק לגרום לעובד לא לתבוע את המגיע לו בבית דין לעבודה. העובד אשר עולמו חרב עליו החל להיות מטופל אצל פסיכולוגית קלינית אשר עוזרת לו להתמודד עם המשבר הקשה שניצב בפניו לפתע ופנה למשרד לייעוץ והכוונה.

בימים אלו ממש הוגשו 2 תביעות:

1. תביעת לשון הרע על הגשת תלונת שווא על העובד
2. תביעה בבית דין לעבודה לתשלום שכר, פנסיה, הודעה מוקדמת ופיטורין ללא שימוע.

עבודת לילה

ישנם מקומות עבודה כדוגמת בתי מלון ובתי חולים שפועלים לאורך כל שעות היממה, ועל כן ישנם עובדים המועסקים על ידי גורמים אלו בלילה. להלן ביאור קל המסביר מהי עבודה לילה:

עבודת לילה מוגדרת כעבודה אשר שתי שעות ממנה לפחות, הנן בתחום השעות שבין 22:00 ל 06:00. מכאן שעובד שהחל את עבודתו ב:04:00 בבוקר יחשב כמי שעבודתו כולה הייתה עבודת לילה.

חוק שעות עבודה ומנוחה אינו מחייב את המעסיק בתשלום מיוחד לעובד בגין עבודה במשמרת לילה. אך למרות האמור לעיל משמרת לילה לא תעלה על שבע שעות.

על המעסיק לשלם לעובד מן השעה השמינית ואילך בגין שעות נוספות. בגין שתי השעות הנוספות הראשונות זכאי העובד לשכר עבודה שלא – יפחת מ 125% מהשכר הרגיל, ובעד כל שעה נוספת שאחריהן לא פחות מ 150% מהשכר הרגיל.

החוק לא מסדיר תשלום מיוחד בגין עבודה בלילה, אבל במקומות עבודה רבים נקבע בהסכם אישי או בהסכם קיבוצי כללי או מיוחד או בצו הרחבה כי העובד יתוגמל בגין עבודת לילה.

סעיף 22 לחוק שעות עבודה ומנוחה אוסר על המעסיק להעסיק עובד בעבודת לילה יותר משבוע אחד בתוך שלושה שבועות.

זעזוע

קשה להתבטא במילה "זעזוע", בשנים האחרונות אנחנו חווים אירועים רבים כמו זה שחוו הזוג שאספר לכם עליו. הרפיסות הלאומית שלנו תגיע לשפל נוסף אם לא נפעל לשינוי ונגן על העובדים מוקדם ככל שניתן.

ולסיפור המצטער:
עמותה מאוד מוכרת באזור הקריות העסיקה זוג נשוי (שמצבם הכלכלי היה בכי רע וזאת בלשון המעטה) לפחות 16 שעות ביום. בפועל, בני הזוג השתכרו (כל אחד) כ-5,000 ש"ח ברוטו בחודש. כאשר בני הזוג פקחו עינהם וזעמו על מר גורלם בפני המעסיק, הוא החליט לפטרם ולמנוע מהם את המגיע להם (הבראה, ימי חופשה, פיצויי פיטורין) וזאת בטענה כי גרמו לנזקים רבים במקום העבודה – טענה המעלה גיחוך. בימים אלו מתגבשת תביעה כנגד העמותה והעומד בראשה.